Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o działaniu bakteriobójczym

Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o działaniu bakteriobójczym metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem heksa-μ3-okso-di-μ3-akwa-heksa-μ-2,2-dimetylopropioniano-heksa-μ-izobutanolano-cykloheksatytanu(IV)

Technologię tę opracowano na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Chemii. Właścicielem majątkowych praw własności do projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wartość technologii wyceniono na kwotę 8 410 000 PLN. Obejmuje ona wartość odtworzenia: 4 910 000 PLN oraz wartość licencyjną: 3 500 000 PLN. Wartość licencyjną oszacowano na podstawie metod mnożnikowych, uzyskując cztery rezultaty w zakresie 2,09 mln PLN do 6,05 mln PLN netto. W ten sposób wartość licencyjną ustalono jako średnią arytmetyczną z otrzymanych wyników.

Zgodnie ze zgłoszeniem patentowym nr P.396954 dokonanym dnia 14 listopada 2011 roku twórcami innowacyjnej technologii są: dr hab. Piotr Piszczek, mgr Żaneta Muchewicz i dr Henryk Różycki.

Projekt jest realizowany w ramach badań statutowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Technologia powstała jako efekt badań nad nową generacją implantów w odpowiedzi na zapotrzebowanie chirurgów z Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowej SSCMKP w Toruniu.

Niniejsza technologia rozwiązuje problem nakładania powłok ochronnych, w szczególności na urządzenia i wyposażenie medyczne. Celem projektu było opracowanie metody wytwarzania powłok o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym na powierzchni implantów. Innowacyjne rozwiązanie może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w stomatologii, w pracach protetycznych i chirurgii szczękowo-twarzowej. Nowe możliwości metodologiczne uzyskane dzięki technologii mogą przyczynić się do szerszego zastosowania powłok ochronnych na implantach stomatologicznych, co znacznie zwiększy ich żywotność i zapewni biokompatybilność z organizmem ludzkim. Zadaniem powłok jest ochrona przed drobnoustrojami oraz zapobieganie wszelkim infekcjom, stanom zapalnym i reakcjom obronnym wywoływanych przez tzw. ciała obce, którymi dla naszego organizmu są często same implanty. Dzięki powłokom o działaniu bakteriobójczym implanty stają się integralną częścią uzębienia pacjenta, a sama obecność tytanu wydaje się być dla niego w pełni naturalna i bezpieczna. Praktycznym skutkiem jest niczym nieskrępowane narastanie kości i połączenie z implantem.

Obecnie w stomatologii wykorzystuje się implanty z powłokami, których skład oparty jest głównie na hydroksyapatycie (naturalnie występującym w kościach związku mineralnym) lub bioaktywnym szkle, które w trakcie obróbki cieplnej bardzo łatwo pękają. Powstające w ten sposób szczeliny w implancie stanowią przyjazne środowisko dla bakterii i drobnoustrojów. W takim przypadku groźne mikroorganizmy nie tylko osadzają się na powierzchni, ale i wnikają we wnętrze implantu, co sprawia, że ryzyko infekcji gwałtownie wzrasta.

Innowacyjna metoda wytwarzania powłok ochronnych powstała na UMK w Toruniu gwarantuje nienaruszalność i trwałość implantów oraz skuteczność działania bakteriobójczego, co stanowi jej przewagę konkurencyjną wobec stosowanych obecnie rozwiązań.

Obecnie w Polsce, jak i innych krajach Europy, obserwuje się wzrost popularności leczenia implantologicznego wśród starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne, skuteczne metody wytwarzania powłok ochronnych na powierzchni implantów. Powyższe okoliczności mogą stanowić bodziec rozwoju rynku implantów oraz gabinetów wykonujących zabiegi implantacji. Polska jako kraj dopiero rozwijający się w sektorze implantacji jest miejscem atrakcyjnym dla zagranicznych turystów pod względem niskich kosztów zabiegów przy równoczesnym wykorzystywaniu tych samych implantów, co w klinikach w Londynie, Nowym Jorku czy Berlinie. Szacuje się, że den turyści stanowią dzisiaj około 10-15% pacjentów poddawanych leczeniu implantologicznemu.

Według danych firmy MarketReasearch.com do roku 2016 globalna wartość rynku implantów stomatologicznych wzrośnie z 6,78 mld USD do 10,56 mld USD. Zabiegi implantacji stanowią już 20-25% wszystkich zabiegów wykonywanych w gabinetach, które oferują tego typu leczenie. Europejski rynek implantów stanowi dziś aż 41% rynku globalnego, a na tym tle Polska zaliczana jest przez analityków do najszybciej rozwijających się rynków, obok węgierskiego i czeskiego. Przez ostatnie 10 lat czterokrotnie wzrosła liczba wykonywanych zabiegów implantologicznych wśród Polaków w wieku 50-60 lat.

Pojawienie się leczenia implantologicznego oraz jego upowszechnienie w ostatnich latach zmieniło całkowicie obraz stomatologii w Polsce. Rynek implantologiczny należy dziś do najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny stomatologii, z roku na rok podnosząc wartość całego rynku usług stomatologicznych. Według szacunków analityków PMR Publications do 2013 roku byliśmy świadkami 3-miliardowego wzrostu jego wartości, w ostatecznej fazie stanowiącego 10 mld PLN.

Największą część struktury tego rynku, ulegającego zmianom spowodowanym popytem na tego typu leczenie, stanowią nowoczesne systemy implantologiczne. Obecnie najbardziej inwestuje się w sprzęt, technologię cyfrową oraz szkolenia i specjalistów.

W najbliższych latach zapotrzebowanie na wykonywanie zabiegów implantologicznych będzie w Polsce wzrastać. Wpływ na to będzie miało m.in. starzenie się społeczeństwa oraz wydłużenie średniego okresu życia. W Polsce według prognoz GUS do 2035 roku liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie z 5,1 mln do 8,35 mln osób.

Innymi czynnikami wpływającymi na sukces komercjalizacji technologii, które pozwolą na powiększenie jej wartości będą: efektywność ekonomiczna opracowanej technologii, szybkość i trwałość uzyskiwanych materiałów, opracowanie produktu zapewniającego uzyskanie przewagi konkurencyjnej, nacisk na działania marketingowe zarówno po stronie licencjodawcy, jak i licencjobiorcy oraz opracowanie modelu biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem strategii sprzedawcy.

Oprócz powyżej wymienionych czynników, bardzo istotny wpływ na zwiększenie wartości technologii ma rozszerzenie terytorialne ochrony patentowej. Rozszerzenie pozwoli pozyskać licencjobiorców już działających na rynku i ustalić obustronnie atrakcyjne warunki licencji, tym samym wpłynie to na szybki rozwój projektu.