FAQ

Czym zajmuje się CTT UMK sp. z o.o.?
Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. ma na celu ułatwić współpracę pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy a przedsiębiorcami. Jego zadaniem jest także komercjalizacja wiedzy.

Czym jest SPIN TECH?
Jest to program, który pomaga na etapie początkowego rozwoju i ma ułatwić powstawanie spółek celowych.

Czym jest spółka celowa?
Jest to podmiot prawny i gospodarczy. To spółka, której jedynym przedmiotem działania jest zarządzanie inwestycją. Spółki celowe są przeważnie powoływane przy projektach złożonych oraz przy długotrwałych inwestycjach. Może być powołana przez jedną lub kilka uczelni. Spółce celowej powierza się zarządzania prawami własności przemysłowej należącymi do uczelni w zakresie jej komercjalizacji.

Czym jest komercjalizacja wyników badań?
Jest to sposób, w jaki pomysły i wyniki badań naukowych zostają przekształcone w gotowe technologie lub produkty, dzięki czemu zostają przygotowane do wejścia na rynek.

Czym jest własność intelektualna?
Tak nazywa się strukturę prawną obejmującą prawa autorskie, patenty oraz znaki towarowe.

Czym jest patent?
Patentem ogólnie nazywa się dokument, który został wydany przez urzędy patentowe. To także prawo ochronne. Jego przyznanie wiąże się z tym, że właściciel patentu nabywa prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku czy rozwiązania technicznego. W Polsce, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyznana ochrona patentowa trwa dwadzieścia lat (od momentu złożenia wniosku). Ochrona patentowa obowiązuje w tym kraju, w którym została ona przyznana.

Jakie są formy licencji?
Istnieje kilka ich form, oto najważniejsze z nich:
• pełna – posiadacz i licencjobiorca mają te same prawa,
• wyłączna – posiadacz ma wyłączne prawo (na określonym terytorium) do korzystania z licencjonowanego produktu,
• niewyłączna – licencja, która dopuszcza konkurencję licencjobiorców,
• mocna – poza tym, że pełni takie same funkcje licencji pełnej i wyłącznej, to jeszcze na jej podstawie licencjodawca zobowiązuje się do tego, że nie będzie z własnego przedmiotu korzystał oraz nie będzie udzielał dalszych licencji,
• słaba – podobnie jak przy założeniach licencji mocnej, z tym że licencjodawca może korzystać z przedmiotu licencji (zatrzymuje do tego prawa),
• otwarta – rodzaj licencji niewyłącznej, uprawniony zezwala dowolnej osobie na korzystanie z praw do korzystania z przedmiotu licencji, może je także modyfikować.

Czym jest know-how?
Jest to fachowa wiedza z zakresu danej dziedziny, w której zawierają się informacje o charakterze technologicznym, o tym jak coś wyprodukować lub wykonać. Jest to wiedza, która także wynika z doświadczenia i badań. Są to informacje poufne.

Czym są klastry?
Klastry to terytorialna grupa przedsiębiorstw danego sektora (tego samego albo pokrewnych) lub instytucji i organizacji, które konkurują i współpracują ze sobą. Dzięki temu przedsiębiorcy mają więcej korzyści, poprzez klastry zwiększa się przewagę konkurencyjną.